Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Žádost o změnu územního plánu

PODÁNÍ NÁVRHU NA ZMĚNU ÚP

Jak a kam se obrátit:
Obecní úřad příslušné obce
 
Co musíte předložit:
1. žádost (formulář žádosti je k dispozici v kanceláři OÚ a na webových stránkách obce Lhota):
  • jméno a adresa navrhovatele
  • parcelní čísla pozemků, na které je požadována změna, včetně katastrálního území
  • způsob využití dle schváleného ÚP
  • požadovaná změna způsobu využití území
  • odůvodnění žádosti na změnu ÚP
2. doklady:
  • snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované změny
  • doklad o vlastnictví dotčeného pozemku (postačí fotokopie)
  • v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, doložit souhlas majitele pozemku
Poznámka:
Pokud zastupitelstvo obce o pořízení změny rozhodne kladně, je zahájen proces pořizování, tzn. zpracování projektu a jeho následné projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projednanou dokumentaci opět schvaluje zastupitelstvo obce. Minimální doba zpracování změny zohledňující zákonné lhůty je 12 - 15 měsíců od schválení pořízení změny zastupitelstvem.
 
Poplatek:
Náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace hradí obec. Může však požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno.
 
Legislativa: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
  
Formulář:
 
Stávající územní plán:
 

odkaz na Portál Olomouckého kraje

 do filtru  zadej:    ORP Lipník nad Bečvou, obec Lhota