Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Mateřská škola Veselíčko: Konkursní řízení na pracovní místo ředitele / ředitelky

Mateřská škola Veselíčko: Konkursní řízení na pracovní místo ředitele / ředitelkyDatum konání:
18.4.2023

Konkurs_MŠV_2023_podpis.pdf

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

Starosta obce Veselíčko vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení

na pracovní místo ředitele / ředitelky Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov, příspěvková organizace,
se sídlem: Tupec 40, 751 25 Veselíčko, IČ: 75029961


Předpoklady pro výkon funkce:
• Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“);
• praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících;
• plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících;
• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících;
• zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících;
• znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém;
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy;
• ekonomické znalosti;
• dobrá znalost práce na PC.
Náležitosti písemné přihlášky:
• formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
• jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
• datum a místo narození uchazeče;
• místo trvalého pobytu uchazeče a příp. korespondenční adresu uchazeče;
• kontaktní spojení na uchazeče (telefon, e-mail)
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče


K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
• doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče);
• strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
• koncepce rozvoje školy v rozsahu 4 stran strojopisu formátu A4 (opatřený datem a podpisem uchazeče);
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;
• originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele / ředitelky organizace (ne starší než 3 měsíce)
• souhlas se zpracováním osobních údajů


Informace o mateřské škole:
• mateřská škola je příspěvkovou organizací Obce Veselíčko
• kapacita cca 50 dětí
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2023


Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce:
• poštou na adresu: Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25
• osobně na adresu: Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25
Obálka musí být označena jménem, příjmením a adresou uchazeče a slovy: „Konkurs MŠ Veselíčko – NEOTVÍRAT“.
Přihlášky dodejte nejpozději do 18. 4. 2023 do 14 hodin (musí být dodány fyzicky na obecním úřadě).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkursní řízení kdykoliv zrušit a nevybrat vhodného uchazeče, a to bez udání důvodů.

 

Obec Veselíčko
Obec Veselíčko Volební období 2022-2026 2
Obecní úřad:
Veselíčko 68, 751 25
tel./fax: 581 793 255
e-mail: urad.veselicko@iol.cz
www.obec-veselicko.cz
IČ: 00302198
DS: hpsbs2n